EK-1

WEBSITE KULLANIM KOŞULLARI

Lütfen internet sitemizde gezinti yapmadan önce aşağıdaki kullanım koşullarını dikkatlice okuyun. Bu internet sitesini kullanan, kullanıcı/firmaların söz konusu koşulları kabul ettiği varsayılır:

Lefkoşa-KKTC merkezli, tanıtım hizmeti yürüten internet sitemiz; reklam, tanıtım işi yapan ve/veya yapabilen bir başka firma ve/veya firmalar ile çalışabilir, imzalayacağı sözleşme ve prokollerle reklam desteği verebilir.

Değerli kullanıcılar/firmalar; bu internet sitesince verilen hizmetleri kullanırken aşağıdaki koşullara tabi olduğunuzu, sitedeki herhangi bir hizmetten faydalanmakla; uymanız gereken kanunlara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyeti haiz ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmenin kapsadığı koşullarla bağlı olduğunuzu onaylamış ve kabul etmiş sayılırsınız.
 
Bu sözleşme taraflara sözleşme konusu internet sitesiyle ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar bu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahse konu hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, talep edilen koşullara göre yerine getireceklerini beyan ederler.

1. Sorumluluklar Bölümü:

1.1. İnternet sitesi, fiyatlandırma ve sunulan hizmetlerde herhangi bir değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

1.2. İnternet sitesi;  sitemizden herhangi bir hizmet almış firma/kullanıcıların sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arıza, sunucu hataları vb. aksaklıklar dışında faydalanabileceğini kabul ve taahhüt eder.

1.3. Kullanıcı/firma;  sitenin kullanımında  onun zararına teknik bir çalışma yapmayacağını ya da site kaynak kodunu  elde etmeye çalışmak  benzeri bir  işlemde bulunmayacağını, böylesi bir durumda doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hukuki ve cezai işleme maruz kalacağını peşinen kabul eder.
 
1.4. Kullanıcı/firma; internet  sitenin herhangi bir sayfasına veya iletişim bölümlerine, genel ahlaka  ve kanuna aykırı,  üçüncü kişilerin haklarını zedeleyici ve küçük düşürücü,  kişi ve kurumları yanıltıcı, saldırganca, müstehcen, pornografik, telif haklarına aykırı, tehdit edici, yasa dışı faaliyetleri teşvik edici  içerikler ekleyip paylaşmayacağını kabul eder. Böylesi bir durumda oluşacak zarar ve sonuçlardan tamamen kendisi sorumludur . Bu durumda site yetkilileri, bu tür üyelikleri askıya alabilir, almış olduğu bir hizmet varsa zararını tazmin etmeksizin hizmeti sona erdirebilir. Ayrıca bu firma/kullanıcılar hakkında kanuni süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bahse konu fiillerden dolayı yargı mercilerinden, fail kullanıcının hesap ve iletişim bilgileri ile ilgili herhangi bir talep gelirse bunları paylaşma hakkını saklı tutar.

1.5. Kullanıcı/firmalarının birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan herhangi bir ilişkisi kendi sorumlulukları dahilindedir.

2. Fikri Mülkiyet Bölümü:

2.1. İnternet sitesinde yer alan unvan, firma adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem benzeri tescilli /tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site yöneticilerine  ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Bu internet sitesinin ziyaret edilmesi veya hizmetlerinden yararlanılması, söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir özel veya tüzel kişilere hak vermez.

2.2. İnternet sitesinde yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.
 
3. Gizli Bilgiler Bölümü:

3.1. İnternet sitesi;  kullanıcı/firmaların ilettiği, reklam ve bilgilendirme olarak sunulamayacak özel mahiyette verileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kullanıcı şifresi vb. kullanıcı ve/veya firmayı tanımlamaya dönük her türlü bilgileri içermekte olup, bundan sonra ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

3.2. Gizli Bilgiler, sadece resmi makamlar tarafından usulü çerçevesinde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici hükümler gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

4. Garanti Bölümü:
Bu sözleşme; ilgili uygulanabilir kanunun müsaade  ettiği ölçüde geçerli olacaktır. İnternet sitesi tarafından verilen hizmetler “mümkün olduğu” şekliyle sunulmakta, sunulan hizmetlerle ilgili olarak başka bir niteliği haiz hiçbir garanti verilmemektedir.
 
5. Üyelik, Kayıt ve Güvenlik Bölümü:

5.1 Kullanıcı/firma; doğru, eksiksiz ve geçerli kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi durumda bu sözleşme ihlal edilmiş kabul edilerek kullanıcı/firma bilgilendirilmeksizin söz konusu hesap kapatılabilecek; almış olduğu bir hizmet varsa zararını tazmin etmeksizin hizmeti sonlandırılabilecektir. Kullanıcı/firma, şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi durumda yaşanan veri kayıplarından internet sitesi sorumlu tutulamaz.

5.2  Gerek bu sözleşmede geçen ihlaller; gerekse evrensel kabul görmüş bilişim güvenliğine aykırı fiillerden kaynaklı donanım ve cihaz zararından internet sitesi sorumlu tutulamaz.

5.3 Kullanıcı ve/veya firmaya tahsis edilmiş bir subdomain, internet sitesine bağlı e-posta vb. bir hizmet  varsa ve bu hizmetin kural dışı kullanımından kaynaklı sunucu kısıtlaması ya da durdurulması yaşanmışsa, oluşan zaman ve maddi kayıp kullanıcı ve/veya firmadan tazmin edilerek almış olduğu hizmet kendi zararı tazmin edilmeksizin sonlandırılır.

6. Mücbir Sebep Bölümü:
Tarafların elinde olmayan; doğal afet, yangın, patlama, savaş, ayaklanma, seferberlik, grev, lokavt, salgın hastalıklar, altyapı arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden, ki artık "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır, dolayı sözleşme yükümlülükleri taraflarca yerine getirilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu tutulmaz. Bu sürede tarafların bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınmış olur.

7. Bütünlük ve Uygulanabilirlik Bölümü:
Sözleşme koşullarından herhangi bir tanesi, kısmen veya tamamen geçersiz duruma düşerse, sözleşmenin geri kalan kısmı geçerliliğini korumaya devam eder.

8. Yapılabilecek Değişiklikler Bölümü:
İnternet sitesi, istediği zaman sitede verilen hizmetleri ve bu sözleşme koşullarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olur. Değişiklikleri takip etmek kullanıcı/firmanın sorumluluğundadır. Verilen hizmetlerden yararlanmaya devam etmek bu değişiklikleri de kabul etmek anlamına gelmektedir.

9. Tebligat Bölümü:
Taraflara gönderilecek tüm bildirimler, internet sitesinin bilinen elektronik posta adresi ve kullanıcı/firmanın üyelik formunda bildirdiği elektronik posta adresi yoluyla yapılacaktır. Belirtilen adresin bulunulan zaman diliminde geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak karşı  tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul etmiş olur.

10. Delil Bölümü:
Taraflar arasında bu sözleşme ile ilgili çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda tarafların kayıt ve belgeleri ilgili ülke ve ilgili kanun uyarınca delil olarak kabul edilecektir. Böylece kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul etmiş olur.

11. Uyuşmazlık Çözüm Bölümü:
Sözleşmenin uygulanması, yorumlanması ve tebligatında  oluşacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde ilgili ülkenin yerel Adliye Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.